جدول برنامه کلاسها
برای تمامی گروهها

مدت دوره نام دوره
28ساعت انگلیسی ENGLISH FILE1,2
30ساعت انگلیسی ENGLISH FILE3,4,5
15جلسه آلمانی
15جلسه فرانسه
18جلسه ترکی استانبولی
40ساعت حسابداری مقدماتی
30ساعت حسابداری پیشرفته
25ساعت هلو – پارسیان
40ساعت AUTOCATIA دوبعدی، سه بعدی
30ساعت VRAY
30ساعت REVIT
40ساعت CATIA
40ساعت 3DMAX
40ساعت ETABS
55ساعت ICDL1 بزرگسال
50ساعت ICDL2 بزرگسال
55ساعت ICDL1کودک
50ساعت ICDL2کودک